STATUT

STATUT KLUBU

Tekst jednolity Statutu po zmianach uchwalonych dnia 11.06.2018 r., zarejestrowanych przez Sąd 24.09.2018 r.

Rozdział I.

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy „Podgórze”w Krakowie i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu Klubem.

§ 2

Klub jest jednostką organizacyjną kultury fizycznej i sportu i obejmuje swą działalnością osoby deklarujące swe przystąpienie do Klubu.

§ 3

1. Siedzibą Klubu jest Miasto Kraków.

2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Klub działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie oraz niniejszego statutu.

§ 4

Klub zarejestrowany jest na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

§ 5

Klub może być członkiem polskich związków sportowych za pośrednictwem swych sekcji sportowych.

§ 6

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy.

§ 7

1. Klub używa godła, odznak i pieczęci organizacyjnych, wywodzących się z tradycji Klubu.

2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II.

Cele i środki działania.

§ 8

Celem Klubu jest:

 1. organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu,
 2. udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkolenie w zakresie sportowym,
 3. propagowanie i upowszechnianie turystyki,
 4. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. promocja i ochrona zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 7. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 8. kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków.

§ 9

Do realizacji powyższych celów Klub zdąża przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych przez:

 1. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych,
 2. utrzymanie i rozbudowę obiektów i urządzeń sportowych,
 3. organizowanie imprez sportowych,
 4. gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Klubu,
 5. współdziałanie z organami państwowymi oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych,
 6. organizowanie zajęć szkoleniowych dla różnych grup wiekowych,
 7. organizowanie współzawodnictwa sportowego,
 8. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III.

Członkowie klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 10

1. Członkiem Klubu może być osoba fizyczna lub prawna, która:

a) zgłosiła swe przystąpienie do Klubu,

b) zobowiązała się realizować cele i zadania Klubu,

c) zobowiązała się przestrzegać postanowień władz Klubu,

d) daje rękojmię wykonywania zobowiązań o których mowa w pkt. b) i c)

2. Członków przyjmuje Zarząd Klubu. Od odmownej decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków Klubu.

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

a) członków rzeczywistych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 12

Członkiem rzeczywistym Klubu może być:

a) osoba pełnoletnia,

b) osoba niepełnoletnia, która uzyska pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych, opłacająca składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna opłacająca składkę członkowską w zadeklarowanej wysokości.

§ 14

Godność członka honorowego może być nadana osobie, która położyła wybitne zasługi dla Klubu.

Godność tą nadaje Walne Zgromadzenie ma wniosek Zarządu Klubu.

Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw przysługujących członkom rzeczywistym Klubu oraz przywilejów przewidzianych dla tej kategorii członków.

§ 15

Na wniosek Zarządu Klubu Walne Zgromadzenie członków Klubu może nadać osobie, która wniosła szczególny wkład w rozwój i działalność Klubu tytuł Honorowego Prezesa Klubu.

Tytuł ten przysługuje dożywotnio.

§ 16

Rzeczywiści członkowie Klubu mają prawo do:

a) udziału w Walnych Zgromadzeniach członków Klubu z głosem decydującym oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze,

b) noszenia odznaki Klubu,

c) brania udziału w ćwiczeniach, zawodach, obozach i innych imprezach organizowanych przez Klub,

d) korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu będących własnością Klubu.

§ 17

Do obowiązków członków Klubu należy:

a) branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Władz Klubu.

b) dbanie o dobro i rozwój Klubu, chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków oraz zwalczanie przejawów marnotrawstwa.

c) regularne opłacanie składek członkowskich. Zaleganie ze składkami za okres dłuższy niż trzy miesiące może spowodować skreślenie z ewidencji członków Klubu.

d) regularne uczęszczanie na zajęcia sportowe, podnoszenie swego poziomu sportowego (dotyczy tylko członków rzeczywistych- czynnych zawodników).

§ 18

Członkostwo Klubu może ustać na skutek:

a) wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu po uiszczeniu zaległych składek,

b) skreślenia z listy członków Uchwałą Zarządu Klubu,

c) wykluczenia Uchwałą Zarządu za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Klubu,

§ 19

Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia członkowi wspomnianych decyzji.

§ 20

W przypadku naruszenia postanowień Statutu Klubu, uchwał lub innych obowiązujących przepisów, na członków Klubu mogą być nakładane kary.

Rodzaj kar określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 21

Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zadań Klubu mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody. Rodzaje wyróżnień i nagród ustala Zarząd Klubu z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział IV.

Władze Klubu.

§ 22

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Komisja Rewizyjna

c) Zarząd Klubu 

2. Kadencja władz trwa pięć lat.

3. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo, z wyjątkiem urzędujących członków tych władz.

4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 23

W przypadku ustąpienia członka władz Klubu na jego miejsce wchodzi zastępca, powołany uchwałą Zarządu Klubu. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 25% pierwotnego stanu.

§ 23A

1. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby zatrudnione w Klubie podlegające ocenie przez Zarząd z tytułu powierzonych zadań związanych z działalnością statutową Klubu. 

2. Nie mogą zostać powołane do Zarządu ani Komisji Rewizyjnej osoby, których małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej zostały powołane wcześniej i pozostają członkami jednego z tych organów. 

3. Członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe 

Walne Zgromadzenie.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu. Biorą w nim udział wszyscy członkowie lub wybrani delegaci.

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

3. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje się w trybie zwyczajnym raz na pięć lat.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego należy:

a) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Klubu,

b) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalenie programu działania Klubu,

d) zmiana Statutu Klubu,

e) nadawanie tytułów Honorowego członka i Honorowego Prezesa Klubu,

f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu,

h) wybór władz Klubu,

i) rozwiązanie i likwidacja Klubu,

j) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:

 1. na mocy Uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
 2. z inicjatywy Zarządu Klubu,
 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 4. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 części ogółu członków Klubu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załatwia tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 27

Zawiadomienie z podaniem miejsca i terminu każdego Walnego Zgromadzenia podaje Zarząd poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu i na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 28

Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebna jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy członków Klubu lub delegatów.

W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§ 29

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów.

Jedynie do podjęcia Uchwały o likwidacji Klubu wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych.

§ 30

Głosowania na Walnym Zgromadzeniu są jawne.

Zarząd Klubu.

§ 31

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków rzeczywistych Klubu.
 2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona Prezesa, 1-3 Wiceprezesów i sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu i są protokołowane.

§ 32

1. Do zakresu działania Zarządu Klubu należy w szczególności:

a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

b) czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Statutu i realizacją programu działalności Klubu,

c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

d) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,

e) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Klubu,

f) zatwierdzanie regulaminów i innych przepisów dotyczących wewnętrznej działalności Klubu,

g) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

h) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z celami statutowymi,

i) uchwalanie projektów planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych,

j) występowanie z wnioskami o dotację,

k) ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Klubu,

l) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

m) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,

n) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

o) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Klubu,

p) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

q) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;

r) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

s) uchwalanie regulaminu Biura Klubu,

t) zatrudnianie pracowników.

2. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Klubu i jego Kierownika(Dyrektora).

3. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, uchwalanego przez Zarząd.

§ 33

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§ 34

Zarząd Klubu może powoływać stale lub okresowo działające społeczne organa doradcze.

Komisja Rewizyjna

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Klubu.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale i są protokołowane.
 5. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

      6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 36

Komisja Rewizyjna:

 1. przeprowadza okresowe kontrole całokształtu statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu,
 2. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości usterek w działalności Klubu wydaje zalecenia, w których określa terminy i sposób ich usunięcia,
 3. może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Klubu,
 4. posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
 5. z czynności swoich Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

Rozdział V.

Sekcje sportowe.

§ 37

 1. Sekcja sportowa stanowi komórkę organizacyjną Klubu, grupującą członków Klubu uprawiających określoną dyscyplinę sportową.
 2. Decyzje o powołaniu lub rozwiązaniu sekcji sportowych podejmuje Zarząd Klubu.
 3. Sekcja działa zgodnie ze Statutem Klubu oraz regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Klubu.

Rozdział VI.

Majątek, fundusze i gospodarka finansowa.

§ 38

1. Majątek Klubu powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) z dochodów uzyskanych z działalności statutowej,

c) z dotacji, subwencji i darowizn.

d) z dochodów z działalności gospodarczej

e) z wpływów z działalności statutowej, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

f) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Klubu.

2. W Klubie zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

4. Klub nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

5. Klub prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:

41.1 - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.2 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.20 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

77.21 - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

85.51 - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

86.21 - Praktyka lekarska ogólna

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

93.1 - Działalność związana ze sportem

93.11 - Działalność obiektów sportowych

93.12.Z - Działalność klubów sportowych

93.13 - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19 - Pozostała działalność związana ze sportem

93.2 - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29 - Pozostała działalność rozrywkowa irekreacyjna

§ 39

Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 40

Do reprezentacji w imieniu Klubu uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe.

§ 41

 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać tryb likwidacji Klubu oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

§ 42

Uchwalenie statutu lub jego zmian przez Walne Zgromadzenie wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości